K L É Z S E

 

Bibliográfia

CSERES Tibor

1982    Őszi beszélgetés Klézsén. Mozgó Világ 10. 26

FARAGÓ József

1977    Petrás Ince János úttörései. In: Faragó József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 9-28.

HAJDÚ–MOHAROS József

1995    Moldva–Csángóföld–csángó sors. Balaton Akadémia. Vörösberény

HALÁSZ Péter

1999    A csángók. A moldvai magyarság évszázadai. Rubicon  X. 9-10. 23-25.

2000    A moldvai magyarok tavaszi ünnepköréről Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. Kolozsvár, 233-275.

2000    “Vízbevető hetfő” a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár IX. 3-4. 425-435.

2002    Bokrétába kötögettem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest

2004    A csíki karácsony. Ethnica VI. 2. 61.

LAHOVARIi, G. I. és mások

1900    Marele Dictionar Geografic al Romaniei II. Bucuresti

Nyisztor Tinka

1997    A gyertya hasnzálata mindenszentek és halottak napján Pusztinán. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Kolozsvár, 113-122.

Pozsony Ferenc

1994    Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. A dallamokat hangszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Török Csorja Viola. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár

2000    Újesztendőhöz kapcsolódó szokások a moldvai csángóknál. In: Pozsony Ferenc: „Adok nektek aranyvesszőt...” Dolgozatok erdélyi és moldvai népszokásokról. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 123-134.

2002    Ceangăii din Moldova. Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj

2005    A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet. Budapest

2006    Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet. KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár

SEBESTYÉN Ádám

1972    A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától

Napjainkig. Szekszárd

SZABÓ T. Attila

1972    Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok. Cikkek III. Bukarest, 125–126

TÁNCZOS Vilmos

1999    A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Budapest, 7-32.

1997    Hányan vannak a moldvai csángók. Magyar Kisebbség III. 1-2. 370-390.

TÁTRAI Zsuzsanna – KARÁCSONY-MOLNÁR Erika

1997    Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás kiadó. Budapest

TEODOR CODRESCU

1892    Uricariul, Iaşi, XX.I. 156-166.

Virginea Isac

1989    Catalog de documente din Arhivele Statului Iaşi, Moldva, I. 1398-1595. Bukarest

Catalog de documente din Arhivele Statului Iaşi, Moldva, XVII század, V. 144-145. és 167-169. 

Din tezaurul documentar sucevean, Bukarest, 1983, 148. 

Catalogul documentelor moldoveneşti  din Arhiva Istorică Centrală, II. 1621-1652, Bucureşti, 1959, 297-298.

 

Honlap  e-mail Webmester